Hívjon minket és segítünk megtalálni a legmegfelelőbb megoldást!

Adatkezelési nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation – GDPR), a Alappillér-BHF Bt., mint adatkezelő a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az érintetteket a pénzügyi közvetítési tevékenységével összefüggő személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkról a https://www.onlinehitelugyintezes.hu weboldal látogatói és felhasználói részére

Bevezetés

A szolgáltató/ adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalra látogató, illetve ajánlatot kérő személyek adatait kezeli azon célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson. A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.
Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

Az Alappillér-BHF Bt. mint a Bankmonitor Partner Kft. alvállalkozója többes ügynökként pénzügyi szolgáltatás közvetítést végez a Hpt-ben meghatározott módon.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése és elérhetősége

Név: Alappillér-BHF Bt. (mint a Bankmonitor Partner Kft. alvállalkozója)
Székhely: 9094 Tápszentmiklós, Fő utca 38.
Levelezési cím: 9094 Tápszentmiklós, Fő utca 38.
Képviselő neve: Békési Hajnalka Ilona
Cégjegyzékszám: 08-06-015427
Adószám: 25454901-1-08
Számlavezető pénzintézet: GRÁNIT Bank Zrt.
Számlaszám: 12100011-19009674-00000000
E-mail cím: info@onlinehitelugyintezes.hu
Weboldal: http://onlinehitelugyintezes.hu
Telefonszám: +36 30 244 7997


Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
E-mail cím: support@tarhely.eu
Weboldal: www.tarhely.eu
Telefonszám: +36 1 789-2789


Weboldal karbantartó adatai:

Név: Alappillér-BHF Bt. (mint a Bankmonitor Partner Kft. alvállalkozója)
Székhely: 9094 Tápszentmiklós, Fő utca 38.
Levelezési cím: 9094 Tápszentmiklós, Fő utca 38.
Képviselő neve: Békési Hajnalka Ilona
Cégjegyzékszám: 08-06-015427
Adószám: 25454901-1-08


Jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza a https://onlinehitelugyintezes.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: érintett személy) általi használatának feltételeit. A weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet e tájékoztató nem tartalmaz, a weboldalon elérhető további tájékoztatások nyújtják. Az érintett személy a weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen tájékoztatóban foglaltakat. Amennyiben az érintett személy, mint felhasználó nem ért egyet az alábbiakkal, az esetben kérjük, a weboldalt ne használja.
Fogalommeghatározások:


 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;


 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;


 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;


 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;


 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;


 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelőtájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;


 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módonkezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármelyegyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármelyegyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

Az adatkezelés irányelvei


Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns és csak a szükséges mértékű lehet.
A személyes adatoknak, pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.


Fontos adatkezelési információk


Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató/adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon felhasználóként részt vevő személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.
Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal felhasználói.
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult, és az adatra már a továbbiakban nincs szükség. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.


Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.
Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a szolgáltatás nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban az adatok megadása nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.


Weboldalon történő regisztráció

Az adatkezelés célja szolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy/felhasználó hozzájárulása.A weboldalon történő szolgáltatás regisztráció nélküli, tehát mindenféle adat megadása nélkül látogatható és böngészhető a weboldal.

 

Megkeresés és ajánlatkérés leadása

Az adatkezelés célja szolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, e-mail küldése. Az érintett személy/felhasználó megkeresését és ajánlatkérését akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és szolgáltatás nyújtása miatt.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy/felhasználó hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal felhasználói.Ajánlatkérés, illetve megkeresés feltételei

A weboldalról történő megkereséshez, vagy ajánlatkéréshez nem kell a Felhasználónak regisztrálnia. A megkeresés/ajánlatkérés a felületen keresztül az alábbi módon történhet:


 1. E-mail küldése közvetlenül a megadott info@onlinehitelugyintezes.hu email címre*


 • a Kapcsolat menü kiválasztásával, az Elérhetőségeink megjelölés alatti forma mezők kitöltésével**
  az oldalon ” Kérjen visszahívást!” vagy ” Vegye fel velünk a kapcsolatot!” űrlapokon kért mezők kitöltésével**


 • a közvetlen email címre való megkereséssel és ajánlatkéréssel a Felhasználó egyértelműen tudomásul vette és elfogadja az Adatkezelési tájékoztató irányelveit és az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot, tehát közvetlenül címzett levelét ezek ismeretében küldi el.


 • A Felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres négyzet szándékos kipipálásával teheti meg. A négyzet kipipálása a Felhasználó döntésén alapszik. Amennyiben a Felhasználó nem pipálja ki a négyzetet, úgy a megkeresés és az ajánlatkérés nem küldhető el, azaz nem érkezik be az adatkezelőhöz további felhasználásra.

A négyzet kipipálásával a Felhasználó egyértelműen elismeri, hogy tudomásul vette és elfogadja az Adatkezelési tájékoztató irányelveit és az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot.


Lehetőség van telefonon történő megkeresésre is, viszont ez kizárólag informatív jellegű.
A megkeresés/ajánlatkérés megírásakor a Felhasználónak ajánlott megadnia a nevét, e-mail címét, telefonszámát. Ezeken túl a Felhasználónak lehetősége van rövid üzenetet is küldeni, melyben jelezheti igényeit, megjegyzéseit. A Szolgáltató a Felhasználónak rövid határidővel (1-2 nap) megválaszolja a megkeresését, esetlegesen időpontot egyeztet a személyes találkozóhoz.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy/felhasználó bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.


Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Az érintett személy/felhasználó bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.


A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.


Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
   
Név Azonosítás, kapcsolattartás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres négyzet szándékos kipipálásával teheti meg. Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.


Hírlevél küldés


A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy a szolgáltatás népszerűsítése céljából készített hírleveleinket, kizárólag a weboldalon elérhető hírlevél űrlapon feliratkozó látogatók számára küldünk.

Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.


A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.
Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.
Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. Az adatok tárolási módja: elektronikus.Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.


A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Pinterest stb. A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb. A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.
Az érintettek köre: valamennyi felhasználó. Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.


Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa.

Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást is használja.

Google Analytics alkalmazása esetén:

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.
A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a weboldalt. További szolgáltatásként a weboldal aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek. A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet.

Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu


A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdfAdatfeldolgozók


Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
E-mail cím: support@tarhely.eu
Weboldal: www.tarhely.eu
Telefonszám: +36 1 789-2789

 

Weboldal karbantartó adatai:

Név: Alappillér-BHF Bt.
Székhely: 9094 Tápszentmiklós, Fő utca 38.
Levelezési cím: 9094 Tápszentmiklós, Fő utca 38.
Képviselő neve: Békési Hajnalka Ilona
Cégjegyzékszám: 08-06-015427
Adószám: 25454901-1-08Az érintett személy/felhasználó által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért. A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás, weboldal kezelés és karbantartás.
Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatokAz adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy/felhasználó szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 


Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok


A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy/felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy a vállalkozás milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az érintett személy/felhasználó kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az érintett személy/felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy/felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az érintett személy/felhasználó kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az érintett személy/felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Az érintett személy/felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az érintett személy/felhasználó kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az érintett személy/felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

Az érintett személy/felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az érintett személy/felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett személy/felhasználó kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az érintett személy/felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy/felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről az érintett személyt/felhasználót e-mailben tájékoztatjuk.Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség


Az érintett személy/felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot.
Az érintett személy/felhasználó érdekében mindent megteszünk, hogy a közölt probléma megoldódjon.

Amennyiben az érintett személy/felhasználó megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, ez esetben lehetősége van értesíteni erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok


 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).


 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.


 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.


 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005.

(XII. 29.) Korm. rendelet.


 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.